Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFENITIES
WOW Marketing: De eenmanszaak WOW Marketing., KvK-nummer 81687486, gevestigd te (8932KT) Leeuwarden, aan de Frans van Mierisstraat 24..;
Opdrachtgever: de wederpartij van WOW Marketing.;
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening;
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden waarin de bepalingen voor het gebruik van de door WOW Marketing aangeboden web- en aanverwante diensten staan beschreven.

ARTIKEL 2: ACCEPTATIE
Deze Algemene Voorwaarden worden geacht te zijn geaccepteerd bij het tot stand komen van de Overeenkomst alsmede door het enkele feit van oplevering en/of uitvoering van de door Opdrachtgever verleende opdracht aan WOW Marketing.

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID
Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van door Opdrachtgever gehanteerde algemene- en/ of inkoop voorwaarden, van toepassing op alle rechtshandelingen, aanvragen, offertes alsmede de uitvoering van de te sluiten en reeds gesloten Overeenkomsten van WOW Marketing en worden in het bijzonder geacht deel uit te maken van alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van WOW Marketing.

ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN EN OFFERTES
De geldigheidsduur van een offerte is, indien niet anders overeengekomen, dertig (30) dagen. Een offerte is in eerste instantie vrijblijvend. Wanneer er echter exceptionele kosten worden gemaakt door WOW Marketing zullen die, wanneer de Overeenkomst niet tot stand komt, bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Een samengestelde prijsopgave verplicht WOW Marketing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Prijzen en condities zoals vermeld in reeds gedane aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 5: DUUR EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Tenzij anders in de Overeenkomst bepaald, is de minimum looptijd van de Overeenkomst, behoudens die Overeenkomsten waarin sprake is van een eenmalige betaling, 12 maanden, waarna deze stilzwijgend en voor onbepaalde tijd zal worden verlengd.
WOW Marketing zal de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft WOW Marketing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WOW Marketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan WOW Marketing worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WOW Marketing zijn verstrekt, heeft WOW Marketing het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of opnieuw in te plannen. De uit deze vertraging voortvloeiende extra kosten zullen volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever worden doorberekend. WOW Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer WOW Marketing is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. WOW Marketing kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onvolkomenheden in de uitvoering van een Overeenkomst als door Opdrachtgever mondeling, schriftelijk of in enig andere vorm goedkeuring is afgegeven. De administratie van WOW Marketing is hierin leidend, tenzij Opdrachtgever het tegendeel kan bewijzen.
Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan WOW Marketing de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Opdrachtgever vrijwaart WOW Marketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en deze aan Opdrachtgever toerekenen.

ARTIKEL 6: PRIVACY EN VEILIGHEID
De uitvoer van de Overeenkomst kan verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. WOW Marketing fungeert hierbij als Verwerker. In die hoedanigheid zal WOW Marketing zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen. Opdrachtgever is aan te merken als Verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door het aangaan van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever de verplichting met deze persoonsgegevens van Eindgebruikers om te gaan conform alle hieraan gestelde wettelijke verplichtingen.
Verwerkingen met betrekking tot deze gegevens zal WOW Marketing alleen uitvoeren in opdracht van Opdrachtgever, of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Alle medewerkers die handelen onder het gezag van WOW Marketing en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen tevens geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.
Voor de uitvoering van de Overeenkomst  verwerkt WOW Marketing de navolgende reguliere (persoons-)gegevens: Naam en rechtsvorm van de opdrachtgever, de naam van de vertegenwoordigingsbevoegde functionaris, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, gebruikte social media accounts, IP-adressen, en bankgegevens. In geval van webshops aangevuld met: transactiegegevens, aankoopgeschiedenis, betalingen, bankrekeningnummer, creditcardnummer en data verkregen uit klantprofielen (interesses).

6.1 BEVEILIGING
WOW Marketing zal naar maximaal vermogen maatregelen nemen ter beveiliging van op de servers opgeslagen informatie. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn. Verwerker zal met name uiterste zorg betrachten ter voorkoming dat onbevoegden ongeautoriseerd toegang verkrijgen tot gegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke.

6.2 DATALEK
In het geval van een datalek zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte stellen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal melding maken van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6.3 SUBVERWERKERS
Voor de uitvoering van de Overeenkomst kan WOW Marketing een Sub verwerker inschakelen die door WOW Marketing tevens contractueel gebonden is te handelen conform de van toepassing zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘’AVG’’).Voor het uitvoeren van een social mediacampagne door WOW Marketing wordt re marketing toegepast op basis van cookietoestemming.Voor het uitvoeren van een zoekmachine optimalisatie/ SEO Overeenkomst worden door WOW Marketing gegevens uit Google Analytics verwerkt voor het verbeteren van de vindbaarheid van de website/ webshop.Voor het uitvoeren van zoekmachine advertising/ SEA Overeenkomst worden door WOW Marketing gegevens uit Google Analytics verwerkt voor het toetsen van de resultaten van de advertenties.

6.4 RECHTEN EN PLICHTEN VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen bij de nakoming van haar wettelijke verantwoordelijkheden ingeval van een datalek of een Privacy Impact Assessment. Verwerkingsverantwoordelijke stelt de Verwerker in voorkomende gevallen in staat om een de verwerkte persoonsgegevens te toetsen aan de door de Verwerkingsverantwoordelijke gegeven opdracht, bijvoorbeeld door middel van een (externe) controle.  De eventuele kosten die hiermee gepaard gaan komen voor rekening van Opdrachtgever. De Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijkheid voor de door Verwerker verwerkte (persoons-)gegevens en is uit dien hoofde volledig aansprakelijk voor (het gestelde doel van) de Verwerkingen, het gebruik hiervan en de inhoud van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden, de duur van de opslag van de Persoonsgegevens, de wijze van verwerking en de daartoe gehanteerde middelen.

6.5 BEWAARTERMIJN VAN GEGEVENS NA BEEINDIGING OVEREENKOMST
Op de einddatum van de overeenkomst verwerkt WOW Marketing de navolgende data en/ of gegevens als volgt:Gegevens/ data:Verantwoordelijk:Wanneer:Website offline halen WOW Marketing De dag volgend op de einddatum van de OvereenkomstLogin van mijnluna verwijderenWOW MarketingIdemWOW Marketing toegang tot het Google Analytics-account ontzeggenOpdrachtgeverIdemWebsite (in mijnluna) verwijderenWOW MarketingNa 1 jaarHet domein verwijderenWOW MarketingDe dag volgend op de einddatum van de OvereenkomstGegevens (afbeeldingen, content, etc.) verwijderenWOW MarketingNa 2 jaar

ARTIKEL 7: DOWNTIME

‘Downtime’ is een onderbreking van het WOW Marketing server-netwerk met algehele onbereikbaarheid van haar diensten, zoals websites, webshops, e-mail en domeinen tot gevolg. Indien Opdrachtgever downtime constateert, dient Opdrachtgever direct contact op te nemen met WOW Marketing. WOW Marketing spant zich ervoor in Opdrachtgever zo goed mogelijk over de down time te informeren en de down time zo snel mogelijk te beëindigen. WOW Marketing spant zich ervoor in haar diensten te allen tijde beschikbaar te maken en/ of te houden. WOW Marketing geeft echter geen garantie voor de beschikbaarheid van haar server-netwerk, tenzij anders overeengekomen. Daarnaast is WOW Marketing gerechtigd deze dienst te vervangen door een vergelijkbare dienst.

ARTIKEL 8: ONDERHOUD
WOW Marketing heeft het recht haar diensten te onderbreken voor onderhoudswerkzaamheden. Indien WOW Marketing verwacht dat het onderhoud de dienstverlening negatief zal beïnvloeden, spant zij zich ervoor in om Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte stellen, -indien mogelijk-, 7 dagen voorafgaand aan het onderhoud, alsmede voor zover mogelijk het onderhoud te laten plaatsvinden tussen 23:00 en 5:00 uur.

ARTIKEL 9: DOMEINNAAMREGISTRATIE
WOW Marketing kan niet garanderen dat een door Opdrachtgever ingediende domeinnaamaanvraag mogelijk is of dat deze aanvraag wordt gehonoreerd. WOW Marketing is niet aansprakelijk voor mogelijke schade volgend uit de onmogelijkheid een domeinnaam voor Opdrachtgever te registreren. Opdrachtgever dient facturen voor domeinnaamregistratie binnen de betalingstermijn te voldoen. Indien WOW Marketing het volledige factuurbedrag niet binnen de betalingstermijn van Opdrachtgever heeft ontvangen, heeft zij het recht om de domeinnaamregistratie op te schorten. Voor her activatie van een domeinnaam als gevolg van opschorting, opzegging of welke vorm van (tijdelijke) beëindiging dan ook, kan WOW Marketing kosten aan Opdrachtgever in rekening brengen.

ARTIKEL 10: FINANCIELE AFSPRAKEN EN BETALING
De financiële afspraken staan vermeld in de Overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen exclusief omzet belasting (BTW). Opdrachtgever dient de in rekening gebrachte bedragen uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te betalen. Indien betaling uitblijft, behoudt WOW Marketing zich het recht voor om alle (buitengerechtelijke en proces) kosten plus een rente van 1% per maand in rekening te brengen en/of de vordering uit handen te geven. De kosten die daarmee zijn gemoeid komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van de openstaande factuur met een minimum van € 150,00. Indien WOW Marketing genoodzaakt is in rechte haar vorderingen te incasseren is de klant de daadwerkelijk door WOW Marketing gemaakte kosten die gemoeid gaan met verhalen van de vordering verschuldigd. Indien een betaling niet bijtijds is voldaan, of in geval een afgegeven SEPA-incasso niet lukt dan wel wordt teruggeboekt, is Opdrachtgever automatisch in verzuim. Eventuele klachten die betrekking hebben op een factuur van WOW Marketing dienen binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van deze factuur, schriftelijk aan WOW Marketing kenbaar te worden gemaakt. WOW Marketing is gerechtigd de uitvoering van haar dienstverlening, zoals de hosting van websites, webshops, de fasering van opdrachten, e-mailadressen en domeinnamen op te schorten, totdat de verplichtingen door Opdrachtgever volledig zijn nagekomen. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en of andere kosten van WOW Marketing ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de door WOW Marketing gebruikte servers, hosting en/ of eigendomsrecht(en) van derden, zal een aanpassing van de overeengekomen prijs plaatsvinden. Jaarlijks heeft WOW Marketing de mogelijkheid om een inflatiecorrectie door te voeren. Een eventueel hieruit voortvloeiende prijsaanpassing zal uiterlijk één maand voor de correctie gecommuniceerd worden met Opdrachtgever. Voor het uitvoeren van extra werk ten behoeve van de website van Opdrachtgever brengt WOW Marketing kosten in rekening. Extra kosten zullen te allen tijde mondeling dan wel schriftelijk op duidelijke wijze gecommuniceerd worden met Opdrachtgever.

ARTIKEL 11: RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom - waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht - toe aan WOW Marketing. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend WOW Marketing daartoe bevoegd. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke bescher¬mingsvormen voor  Opdrachtgever. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is WOW Marketing te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te verwijderen en is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van WOW Marketing openbaar te maken of te verveelvoudigen. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door WOW Marketing tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elek¬tronische-)bestanden, eigendom van WOW Marketing, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. Na het voltooien van de opdracht hebben noch Opdrachtgever noch  WOW Marketing jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

ARTIKEL 12: GEBRUIK EN LICENTIE
Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met WOW Marketing, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestem¬ming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan WOW Marketing bekend te zijn gemaakt. Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van WOW Marketing niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de ontwerper een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen. Het is Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan Opdrachtgever verstrek¬te licentie komt te vervallen; vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is, indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. WOW Marketing heeft met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn/ haar eigen publiciteit en/ of promotie dan wel in te zetten voor een door WOW Marketing te selecteren Opdrachtgever.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle door WOW Marketing geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische-)be¬standen, enz., blijven eigendom van WOW Marketing. WOW Marketing heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, domeinnamen, servers, papieren en andere goederen tot aan het moment waarop Opdrachtgever al hetgeen hij aan WOW Marketing verschuldigd is heeft voldaan. Bij faillissement van Opdrachtgever worden derhalve alle gegevens, domeinnamen, websites, webshops, servers, papieren en andere goederen welke aan WOW Marketing zijn toevertrouwd automatisch bevroren en/ of naar het uitsluitende oordeel van WOW Marketing offline gehaald. WOW Marketing behoudt zich middels het retentierecht voor om deze eigendommen onder zich te houden tot aan betaling van openstaande posten tegen finale kwijting. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is WOW Marketing gerechtigd de (op- en/of af) geleverde/te leveren diensten, bestellingen en opdrachten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij Opdrachtgever of derden die de zaak voor Opdrachtgever houden, te annuleren of weg te halen. WOW Marketing benadrukt en Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Opdrachtgever bij niet behoorlijke nakoming van enige verplichting jegens WOW Marketing, alle (digitale-)informatie, bestanden en (intellectuele-)rechten verliest die zij aan WOW Marketing had toevertrouwd, waaronder tevens begrepen het eventuele recht op een of meer domeinnamen.
Opdrachtgever is slechts bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren na voorafgaande schriftelijke toestem¬ming van WOW Marketing. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht WOW Marketing daar zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. Voor het geval dat WOW Marketing zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu voor alsdan een onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan WOW Marketing of een door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van WOW Marketing zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

ARTIKEL 14: ONDERZOEK EN RECLAMES
Eventuele klachten over de verrichte werkzaamheden door WOW Marketing dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan WOW Marketing. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WOW Marketing in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, zal WOW Marketing de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal WOW Marketing slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18.

ARTIKEL 15: OPZEGGING
Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen conform hetgeen bepaald is in de Overeenkomst dan wel deze Algemene Voorwaarden, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand voor het einde van de overeengekomen looptijd. Wanneer de initiële termijn (van 12 maanden) van de Overeenkomst is verstreken kan deze  door Opdrachtgever met een opzegtermijn van 2 maanden worden beëindigd. Na opzegging en/ of beëindiging is Opdrachtgever de totaal overeengekomen som van de reeds verstreken alsmede de nog te verstrijken (maand-)termijnen en/ of de overeengekomen prijs ter finale kwijting aan WOW Marketing verschuldigd.

ARTIKEL 16: OPSCHORTING EN ONTBINDING
WOW Marketing is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever:
o    in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt, of
o    overlijdt of onder bewind dan wel curatele wordt gesteld, of
o    enige uit kracht der wet, bepalingen uit de overeenkomst tot dienstverlening of deze condities van de op haar rustende verplichting niet nakomt, of
o    naar het oordeel van WOW Marketing aanstootgevende en/ of discriminerende content plaatst op haar domein, website en/ of informatiedragers;
overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf.Door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten het WOW Marketing het recht de Overeenkomst, waaronder het hosten van websites, webshops, e-mailadressen en domeinen, door een schriftelijke verklaring te staken, op te schorten dan wel te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van het reeds geleverde c.q. uitgevoerde, contractueel verschuldigde, alsmede onverminderd haar recht op vergoeding van rente, (incasso-)kosten en schade. Daarnaast zijn de openstaande en (contractueel-)verschuldigde bedragen van Opdrachtgever direct opeisbaar.

ARTIKEL 17: ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen WOW Marketing en Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. WOW Marketing en Opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel WOW Marketing als Opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van WOW Marketing leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door Opdrachtgever. Het is WOW Marketing toegestaan om gegevens in geanonimiseerde vorm te gebruiken voor statistische doeleinden. Onverminderd haar eigen verantwoordelijkheid, mag WOW Marketing bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming van Opdrachtgever is vereist. Ook mag WOW Marketing haar rechtsverhouding op grond van de overeenkomst tot dienstverlening, zonder nadere medewerking van Opdrachtgever aan een derde overdragen. Aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Kennisgevingen op grond van de gesloten Overeenkomst dienen schriftelijk plaats te vinden.

ARTIKEL 18: OVERIGE BEPALINGEN
Indien WOW Marketing op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijke gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat WOW Marketing in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van WOW Marketing noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.

ARTIKEL 19: AANSPRAKELIJKHEID
WOW Marketing is nimmer aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Voorts is de aansprakelijkheid van WOW Marketing beperkt tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekeraar dekking biedt.

ARTIKEL 20: VRIJWARINGEN
Opdrachtgever vrijwaart WOW Marketing voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op de door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

ARTIKEL 21: OVERMACHT
Indien de uitvoering van een Overeenkomst door overmacht wordt verhinderd, is WOW Marketing gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij te vorderen dat de Overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te hare keuze, met vergoeding aan WOW Marketing van gemaakte kosten en zonder dat WOW Marketing tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden. Onder over¬macht wordt te dezen verstaan elke van de wil van WOW Marketing onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, natuurgevaar, werkstaking, brand, transportmoeilijkheden, computer- of andere storingen.

ARTIKEL 22: NIET-OVERNAME BEDING
Het is niet toegestaan om gedurende de uitvoering van de overeenkomst en aansluitend voor een periode van één (1) jaar na de beëindiging van de overeenkomst, medewerkers van WOW Marketing, zowel direct als indirect in te schakelen, in dienst te nemen en/of met deze medewerkers een overeenkomst aan te gaan voor het uitvoeren van aan WOW Marketing gerelateerde werkzaamheden, anders dan na verkregen toestemming van WOW Marketing. Per overtreding van de in het vorige lid bedoelde verbod is de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan WOW Marketing van één (1) bruto jaarsalaris van de betrokken medewerker(s).

ARTIKEL 23: REPARATIECLAUSULE NIETIGEN
Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende opdracht of Overeenkomst. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende opdracht/ Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als hiervoor genoemd, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst – automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is alsmede eenzelfde economisch resultaat wordt behaald. Onverminderd het hiervoor bepaalde kunnen Opdrachtgever en WOW Marketing desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en).

ARTIKEL 24: FORUMKEUZE
Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toe¬passing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin de hoofdvestiging van WOW Marketing is gevestigd.

ARTIKEL 25: TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen WOW Marketing en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.